Quan hệ cổ đông

01/01/2018
Công ty Cổ phần Licogi 13 xin công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát của Công ty...
01/01/2018
Công ty Cổ phần LICOGI 13 xin công bố thông tin về việc bổ nhiệm Ông Lê Xuân Thành-Thạc sĩ Điện tử...
01/01/2018
Ngày 20.12.2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp...
01/01/2018
Công ty Cổ phần LICOGI 13 xin thông báo đến Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán...
01/01/2018
Sáng 29/03/2017 Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Nền móng xây dựng tổ chức đại hội  cổ đông thường niên...