Quan hệ cổ đông

23/03/2022
Căn cứ Thông báo của HĐQT Công ty ngày 11/03/2022 “về việc không tổ chức họp Đại hội cổ đông thường...
11/03/2022
Căn cứ tình hình dịch bệnh Sars-Cov-2 đang bùng phát trên toàn thế giới. Theo khuyến nghị của Bộ y...
11/03/2022
Căn cứ tình hình dịch bệnh Sars-Cov-2 đang bùng phát trên toàn thế giới. Theo khuyến nghị của Bộ y...
10/09/2019
THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018