Thông Báo không tổ chức họp Đại hội cổ đông thương niên năm 2020

11/03/2020

THÔNG BÁO 

V/v: Không tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

 

       Căn cứ tình hình dịch bệnh Sars – Cov-2 đang bùng phát trên toàn thế giới. Theo thông cáo/hướng dẫn/khuyến nghị của Bộ y tế/ cơ quan truyền thông của Chính phủ và thực trạng dịch bệnh Covid 19 tại Hà Nội và trên toàn quốc, vì sức khỏe cộng đồng/ sự an toàn của các cổ đông,  Hội đồng quản trị quyết định không tổ chức  họp trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. 

Thông tin chi tiết, đề nghị các quý vị cổ đông Download và xem tại đây

Mọi thắc mắc của cổ đông, xin vui lòng liên hệ Ông Hoàng Cảnh Toàn (TP TCHC) theo số 0975562196/ 024.3553 7572 hoặc đến trực tiếp tại Phòng Tổ chức hành chính Công ty vào ngày làm việc.

 Trân trọng kính báo !              

                                                               

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2020

TM. HỘI  ĐỒNG QUẢN TRỊ

 CHỦ TỊCH

Bùi Đình Sơn

(Đã ký)