Công trình thủy lợi

29/01/2018
Tuyến đường bao biển Lán Bè - Cột 8 - gói thầu 3B.1 bao gồm: Đào khuôn đường, đầm bổ sung lớp nền...