Công trình thủy lợi

29/01/2018
Tuyến đường bao biển Lán Bè – Cột 8- gói thầu 3B.1 bao gồm: đào khuôn đường, đầm bổ sung lớp nền...