TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

23/03/2022

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022 

Kính gửiQuý Cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI 13 – Cơ giới Hạ tầng

Căn cứ Thông báo của HĐQT Công ty ngày 11/03/2022 “về việc không tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2022”, Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến của cổ đông để thông qua các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2021:

Nội dung 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Nội dung 5: Thông qua các Chỉ tiêu SXKD chính năm 2022:

Nội dung 6: Thông qua báo cáo về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

 Nội dung 7: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022: 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

 Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2022:

1. Tờ trình Đại hội thông qua các nội dung để đưa vào Nghị quyết

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị

3. Báo cáo của Ban kiểm soát

4. Báo cáo tài chính năm 2021

5. Dự thảo Nghị quyết.