Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020

20/03/2020
 
 

 

 

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020 

Kính gửiQuý Cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI 13 – Cơ giới Hạ tầng

Căn cứ Thông báo của HĐQT Công ty ngày 11/03/2020 “về việc không tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020”, Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến của cổ đông để thông qua các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2019:

Nội dung 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Nội dung 5: Thông qua các Chỉ tiêu SXKD chính năm 2020:

Nội dung 6: Thông qua việc tạm dừng chưa thực hiện phương án tăng vốn đã được đại hội đồng cổ đông thông qua tại đại hội thường niên 2018.

Nội dung 7: Thông qua báo cáo về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

 Nội dung 8: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020: 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

 Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2020:

1. Tờ trình Đại hội thông qua các nội dung để đưa vào Nghị quyết

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị

3. Báo cáo của Ban kiểm soát

4. Báo cáo tài chính năm 2019

5. Dự thảo Nghị quyết