Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông tháng 03 năm 2020

10/03/2020

 

 

 THÔNG BÁO 

V/v: Chốt danh sách tham gia Đại hội cổ đông tháng 03 năm 2020

 

       Ngày 10/03/2020, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần LICOGI 13 – Cơ giới hạ tầng đã chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. 

Thông tin chi tiết, đề nghị các quý vị cổ đông Download và xem tại đây 

 

Mọi thắc mắc của cổ đông, xin vui lòng liên hệ Ông Hoàng Cảnh Toàn (TP TCHC) theo số 0975562196/ 024.3553 7572 hoặc đến trực tiếp tại Phòng Tổ chức hành chính Công ty vào ngày làm việc.

 Trân trọng kính báo !              

                                                               

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2020

TM. HỘI  ĐỒNG QUẢN TRỊ

 CHỦ TỊCH

Bùi Đình Sơn

(Đã ký)