Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và thủ tục đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025

11/03/2021

THÔNG BÁO 

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và thủ tục đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: Quí cổ đông Công ty cổ phần LICOGI13 - Cơ giới Hạ tầng 

      Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI13-Cơ giới Hạ tầng xin trân trọng thông báo đến Quí cổ đông về  kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và các thủ tục đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 . 

Thông tin chi tiết, đề nghị các quý vị cổ đông Download và xem tại đây

Mọi thắc mắc của cổ đông, xin vui lòng liên hệ Ông Hoàng Cảnh Toàn theo số 0975562196/ 024.3553 7572 hoặc đến trực tiếp tại Phòng Hành chính-Tổng hợp Công ty vào ngày làm việc.

 Trân trọng kính báo!