KHÔNG TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

11/03/2022

THÔNG BÁO

V/v: Không tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 13 –Cơ giới Hạ tầng

1. Căn cứ tình hình dịch bệnh Sars-Cov-2 đang bùng phát trên toàn thế giới. Theo khuyến nghị của Bộ y tế /cơ quan truyền thông của Chính phủ và thực trạng dịch bệnh Covid 19 tại Hà Nội, vì sức khỏe cộng đồng/ sự an toàn của các cổ đông, Hội đồng quản trị quyết định không tổ chức họp trực tiếp ĐHĐCĐ thường niên 2022.

2. HĐQT thông báo việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 như sau:  

- Danh sách cổ đông lấy ý kiến: Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 11/03/2022 (xem trên website: licogi13imc.com.vn).

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông sẽ được phát hành vào ngày 16/03/2022. Kèm theo phiếu lấy ý kiến là Tờ trình của HĐQT và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ. Cổ đông xem báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Tóm tắt báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán trên website Công ty sau ngày 20/3/2022.

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền cho ý kiến Tán thành hoặc không tán thành theo các nội dung trong phiếu lấy ý kiến đã đóng dấu treo của Công ty và gửi trực tiếp hoặc scan, chụp ảnh gửi vào mail:  info@licogi13imc.com.vn/ zalo số điện thoại 0975562196 hoặc gửi qua đường bưu điện trước 17h00 ngày 31/03/2022 đến địa chỉ:

+ Phòng Hành chính Tổng hợp, Công ty Cổ phần LICOGI 13 – Cơ giới hạ tầng.

+ Tầng 1, ĐN B, Toà nhà LICOGI13, số 164, đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

- Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố trên Website công ty ngày 07/4/2022.

3. Mọi thắc mắc của cổ đông xin vui lòng liên hệ Mr Toàn theo số 0975562196.

Trân trọng kính báo !

                                                                                                                                            Hà Nội, ngày  11 tháng 03 năm 2022

                                                                                                                                                       T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                    

                                                                                                                                                                        CHỦ TỊCH

     

   

                                                                                                                                                                   BÙI ĐÌNH SƠN