THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018

10/09/2019
 

 

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần LICOGI13 – Cơ giới Hạ tầng

 

          Căn cứ Nghị quyết số: 03/NQ/LICOGI13-IMC/ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 03 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI 13 – Cơ giới Hạ tầng;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và nhu cầu thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo tới quý vị cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

  1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu công ty cổ phần LICOGI 13 - Cơ giới Hạ tầng.
  2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
  3. Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
  4. Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức: 15/09/2019.
  5. Tỷ lệ chi trả : 5%/mệnh giá cổ phần.
  6. Thời gian chi trả : từ 30/09/2019.
  7. Phương thức chi trả: 5% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (riêng cổ đông công ty cổ phần LICOGI13 chi trả bằng chuyển khoản).
  8. Địa điểm chi trả cổ tức: Phòng tài chính kế toán Công ty Cổ phần LICOGI 13 – Cơ giới Hạ tầng, tầng 1 ĐNB toà nhà Licogi13, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Điện thoại: 0243 553 7572
  9. Khi đến nhận cổ tức, đề nghị quý cổ đông mang theo:

a/ Giấy tờ tuỳ thân:

-         Đối với cá nhân: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

-         Đối với cổ đông là tổ chức: Giấy giới thiệu của tổ chức và giấy tờ tuỳ thân của người đến nhận cổ tức.

b/ Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác nhận cổ tức thay thì phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.

                      Trân trọng!

                                                                                               Hà nội, ngày  10   tháng 09 năm 2019.

Nơi nhận:

            - Như kính gửi;

            - Ban TGĐ; BKS;

            - Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đã ký

 Bùi Đình sơn