CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

11/03/2022

 

 THÔNG BÁO 

V/v: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

 

       Ngày 11/03/2022, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần LICOGI 13 – Cơ giới hạ tầng đã chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 

Thông tin chi tiết, đề nghị các quý vị cổ đông Download và xem tại đây 

 Mọi thắc mắc của cổ đông, xin vui lòng liên hệ Ông Hoàng Cảnh Toàn (PP HCTH) theo số 0975562196/ 024.3553 7572 hoặc đến trực tiếp tại Phòng Hành chính Tổng hợp Công ty vào ngày làm việc.

 Trân trọng kính báo !              

                                                               

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI  ĐỒNG QUẢN TRỊ

 CHỦ TỊCH

Bùi Đình Sơn

(Đã ký)