Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021 chốt ngày 11/03/2021

11/03/2021

 THÔNG BÁO 

V/v: Chốt danh sách tham gia Đại hội cổ đông tháng 03 năm 2021

 

Ngày 11/03/2021, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần LICOGI 13 – Cơ giới hạ tầng đã chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông năm 2021. 

Thông tin chi tiết, đề nghị các quý vị cổ đông Download và xem tại đây 

Mọi thắc mắc của cổ đông, xin vui lòng liên hệ Ông Hoàng Cảnh Toàn  theo số 0975562196/ 024.3553 7572 hoặc đến trực tiếp tại Phòng Hành chính-Tổng hợp Công ty vào ngày làm việc.

 Trân trọng kính báo !              

                                                               

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2021

TM. HỘI  ĐỒNG QUẢN TRỊ

 CHỦ TỊCH

Bùi Đình Sơn

(Đã ký)