Hình ảnh trong quá trình thi công của Dự án Nhà máy điện mặt trời Sê San 4

09/03/2020

Cán bộ nhân viên Công ty tại dự án thực hiện Khoan thí nghiệm cọc vít và cọc H, trước khi đi vào thi công đại trà.

 

 

Do tính chất phức tạp của địa chất nên quá trình thi công khoan tạo lỗ thường rất khó khăn.