Hình ảnh trong quá trình thi công của Dự án Nhà máy điện mặt trời Sê San 4

09/03/2020

Cán bộ nhân viên Công ty tại dự án thực hiện Khoan thí nghiệm  cọc vít và cọc H , trước khi đi và thi công đại trà.

 

 

Do tính chất phức tạp của địa chất nên quá trình thi công khoan tạo lỗ thường rất khó khăn.