BAN LÃNH ĐẠO

05/01/2020

Hội đồng quản trị

  • Ông Đỗ Việt Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Ông Hoàng Tùng - Phó Chủ tịch hội đồng quản trị
  • Ông Đỗ Thanh Hà - Thành viên Hội đồng quản trị
  • Ông Nguyễn Văn Ngọc - Thành viên Hội đồng quản trị

Ban tổng giám đốc

  • Ông Nguyễn Huy Hưng - Tổng giám đốc
  • Ông Nguyễn Văn Tép - Phó tổng giám đốc
  • Ông Lê Văn Tuân - Phó tổng giám đốc

Ban kiểm soát

  • Bà Lại Thị Thơ - Trưởng Ban kiểm soát
  • Ông Phạm Thanh Hùng - Thành viên Ban kiểm soát
  • Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Thành viên Ban kiểm soát