BAN LÃNH ĐẠO

05/01/2020

Hội đồng quản trị

 • Ông: Bùi Đình Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ông  Đỗ Việt Hùng – Phó Chủ tịch hội đồng quản trị
 • Ông Hoàng Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ông Đỗ Thanh Hà –Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ông Nguyễn Văn Ngọc – Thành viên Hội đồng quản trị

Ban tổng giám đốc

 • Ông Hoàng Tùng – Tổng giám đốc
 • Ông Nguyễn Văn Tép – Phó tổng giám đốc
 • Ông Lê Văn Tuân – Phó tổng giám đốc

Ban kiểm soát

 • Bà Lại Thị Thơ – Trưởng Ban kiểm soát
 • Ông Nguyễn Quốc Thi – Thành viên Ban kiểm soát
 • Ông Nguyễn Trọng Hoan – Thành viên Ban kiểm soát