THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

14/03/2019

 

   THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019

 

Kính gửi Quí cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 13-Cơ giới Hạ tầng.

HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI 13 – Cơ giới Hạ tầng xin trân trọng thông báo đến Quí cổ đông về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 như sau:

1. Thời gian Đại hội: Từ 09h00 ngày 28 tháng 03 năm 2019.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Licogi 13, tầng 4, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164, Đường Khuất Duy Tiến, Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 12/03/2019 hoặc người được uỷ quyền hợp lệ theo qui định của Pháp luật gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu số 01 kèm thông báo này) tải về tại đây

4. Nội dung đại hội:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; Kế hoạch SXKD; chương trình mục tiêu năm 2019;

- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, phương án trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019.

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Vì tính chất quan trọng của Đại hội, đề nghị Quí Cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện trước 17h00 ngày 22/03/2019 đến địa chỉ:

-  Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty Cổ phần LICOGI 13 – Cơ giới Hạ tầng.

- Tầng 1, ĐN B, Toà nhà LICOGI 13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

-  Điện thoại: 024 3553 7572                    Fax: 024 3553 0194

Mọi thắc mắc của cổ đông xin vui lòng liên hệ Mr Toàn theo số 097 5562 196.

Trân trọng kính báo !

        Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2019.

             T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                             CHỦ TỊCH

                     

                            Bùi Đình Sơn

 - Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2019 (vui lòng tải về tại đây)