Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát công ty cổ phần LICOGI 13

01/01/2018

Công ty Cổ phần Licogi 13 xin công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát của Công ty như sau: kể từ ngày 01/6/2017, ông Nguyễn Văn Tuấn sẽ đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thay thế ông Nguyễn Ngọc Sơn Phú.

Chi tiết công bố thông tin