BAN LÃNH ĐẠO

05/01/2020

Hội đồng quản trị

 • Ông Bùi Đình Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ông Đỗ Việt Hùng - Phó Chủ tịch hội đồng quản trị
 • Ông Hoàng Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ông Đỗ Thanh Hà - Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ông Nguyễn Văn Ngọc - Thành viên Hội đồng quản trị

Ban tổng giám đốc

 • Ông Hoàng Tùng - Tổng giám đốc
 • Ông Nguyễn Văn Tép - Phó tổng giám đốc
 • Ông Lê Văn Tuân - Phó tổng giám đốc
 • Ông Nguyễn Huy Hưng - Phó tổng giám đốc

Ban kiểm soát

 • Bà Lại Thị Thơ - Trưởng Ban kiểm soát
 • Ông Phạm Thanh Hùng - Thành viên Ban kiểm soát
 • Ông Nguyễn Thị Thanh Hiền - Thành viên Ban kiểm soát