THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

28/03/2018

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018.

Kính gửi Quí cổ đông của Công ty.

HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI 13 – Cơ giới Hạ tầng xin trân trọng thông báo đến Quí cổ đông về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 như sau:

1. Thời gian Đại hội: Từ 09h00 ngày 05 tháng 04 năm 2018.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Licogi 13, tầng 4, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164, Đường Khuất Duy Tiến, Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2018 hoặc người được uỷ quyền hợp lệ theo qui định của Pháp luật gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu số 01 kèm thông báo này) download  tại đây.

4. Nội dung đại hội:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, Kết quả chương trình tăng vốn điều lệ từ 24,2 tỷ đồng lên 35,2 tỷ đồng và phương án tăng vốn điều lệ lên 38,18 tỷ đồng; Kế hoạch SXKD; chương trình mục tiêu năm 2018;

- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, phương án trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; Phương án kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Vì tính chất quan trọng của Đại hội, đề nghị Quí Cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện trước 17h00 ngày 30/03/2018 đến địa chỉ:

-  Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty Cổ phần LICOGI 13 – Cơ giới Hạ tầng.

- Tầng 1, ĐN B, Toà nhà LICOGI 13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

-  Điện thoại: 024 3553 7572                    Fax: 024 3553 0194

Mọi thắc mắc của cổ đông xin vui lòng liên hệ Mr Toàn theo số 097 5562 196.

Trân trọng kính báo !

        Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2018.

             T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                  CHỦ TỊCH

  

 

                                                               

            Bùi Đình Sơn