Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Ban Tổng giám đốc công ty cổ phần LICOGI 13

01/01/2018

Công ty Cổ phần LICOGI 13 xin thông báo đến Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nội dung sau:Ông Trần Văn Kha - Kỹ sư giao thông san nền thôi giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI13 để Nghỉ hưởng chế độ Hưu trí kể từ ngày 01/8/2017.

Chi tiết công bố thông tin