Công ty Cổ phần LICOGI13-Cơ giới hạ tầng
LICOGI13 Infrastructure Mechanical Construction Joint Stock Company
TRANG CHỦ CÔNG TY TIN TỨC QUAN HỆ CỔ ĐÔNG CÔNG TRÌNH ĐỐI TÁC DIỄN ĐÀN TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015

31-05-2016

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – CƠ GIỚI HẠ TẦNG

Địa chỉ: Tầng 1- Đơn nguyên B – Tòa nhà LICOGI13 – Đường                  Khuất Duy Tiến – Phường Nhân Chính Quận Thanh Xuân                                                 Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 043.5537572 Website:licogi13imc.com.vn Fax: 043.5530194 Email:info@licogi13imc.com.vn

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“Về việc: Chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu ”

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần LICOGI13 – Cơ giới Hạ tầng

        Căn cứ Nghị quyết số: 69/NQ/LICOGI13-IMC/ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 04 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI13 – Cơ giới Hạ tầng;

         Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và nhu cầu thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo tới quý vị cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

  1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu công ty cổ phần LICOGI13 – Cơ giới Hạ tầng.
  2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
  3. Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
  4. Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức: 10/06/2016.
  5. Tỷ lệ và hình thức chi trả : 10%/mệnh giá cổ phần bằng cổ phiếu(mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được quyền nhận thêm 10 cổ phần).
  6. Thời gian chi trả: Ngày 10 tháng 6 năm 2016;
  7. Địa điểm nhận sổ cổ đông chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần LICOGI 13 – Cơ giới Hạ tầng, tầng G, Toà nhà Licogi13, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Điện thoại: 043 553 7572;
  8. Thời gian nhận Sổ sở hữu cổ phần của cổ đông để ghi tăng số cổ phần sở hữu: Từ ngày 10/06/2016 đến ngày 15/06/2016.

     Đề nghị quý cổ đông nộp Sổ sở hữu cổ phần theo thời gian và địa điểm tại mục 78 nêu trên để ghi tăng số cổ phần sở hữu và Công ty sẽ gửi lại Sổ cho quý cổ đông sau khi hoàn hành việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

     Trân trọng!

Hà nội, ngày 31 tháng 05 năm 2016.

Nơi nhận:

Như kính gửi;

– Ban TGĐ; BKS;

– Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Đình sơn

 

Thông báo chi trả cổ tức 2015

Trong phần: Cổ tức, Quan hệ cổ đông, Tin nội bộ, Tin tức
© 2011 Công ty Cổ phần LICOGI13 Cơ giới hạ tầng (LICOGI13-IMC)
Địa chỉ: Tầng 1 - Đơn nguyên B - Tòa nhà LICOGI 13, phố Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (04) 3553 7572 - Fax: (04) 3553 0194 - Email: info@licogi13imc.com.vn