Công ty Cổ phần LICOGI13-Cơ giới hạ tầng
LICOGI13 Infrastructure Mechanical Construction Joint Stock Company
TRANG CHỦ CÔNG TY TIN TỨC QUAN HỆ CỔ ĐÔNG CÔNG TRÌNH ĐỐI TÁC DIỄN ĐÀN TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

12-04-2016

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

CƠ GIỚI HẠ TẦNG

——————

Số:  …. /NQ/LICOGI13-IMC/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

                 Hà nội, ngày 12  tháng 04  năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

 CƠ GIỚI HẠ TẦNG

 

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 13 – Cơ giới Hạ tầng;

– Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần LICOGI 13 – Cơ giới Hạ tầng ngày 12/04/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2015 (Với tỷ lệ 100%  cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí), cụ thể như sau:

– Giá trị sản lượng    : 105.029.000.000 đồng, đạt 75 % so với kế hoạch.

– Doanh thu               : 133.403.856.000 đồng, đạt 111,17% so với kế hoạch.

– Lợi nhuận trước thuế         :    3.653.806.358 đồng, đạt 101,5 % so với kế hoạch

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức năm 2015 (Với tỷ lệ 100%  cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí):

– Lợi nhuận sau thuế:                                                                       = 2.849.968.959 đ

– Trích lập các Quỹ:

+ Quỹ đầu tư phát triển (8%)                                              =   227.997.517 đ.

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (7,5%)                                  =   213.747.672 đ.

– Thù lao HĐQT và BKS                                                      =   200.000.000 đ.

– Chi trả cổ tức                                                                      = 2.200.000.000 đ.

+ Tỷ lệ chi trả: 10%/mệnh giá cổ phần; Phương thức chi trả: bằng cổ phiếu;

+ Thời gian chốt quyền và chi trả: Quý II năm 2016.

– Lợi nhuận 2015 còn lại chưa phân phối:                                   = 8.223.770 đ.

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến hết đợt này: = 1.526.000.000 đ.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 (với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí).

Điều 5: Thông qua các chỉ tiêu SXKD chính năm 2016 (với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí).

+ Giá trị sản lượng:                                      155.000.000.000 đồng;

+ Doanh thu:                                                 130.000.000.000 đồng;

+ Lợi nhuận trước thuế:                               2.800.000.000 đồng;

+ Lợi nhuận phân chia cho cổ đông :        3.520.000.000 đồng; tỷ lệ cổ tức 10%.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch đầu tư và nhu cầu vốn trong năm 2016 (với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí), cụ thể như sau:

6.1. Đầu tư vào Công ty Sài Gòn – Thành Đạt:

–  Mua lại 270.000 cổ phần (bằng 15% VĐL) từ cổ đông hiện hữu với số tiền 3.333.333.333 đồng (đã thực hiện trong Quý I/2016);

–  Góp vốn theo tỷ lệ sở hữu để thực hiện đầu tư GĐ1 dự tính 7.500.000.000 đồng trong Quý II/2016.

Nguồn vốn đầu tư: Số tiền đầu tư 10.833.333.333 đồng dự kiến sử dụng từ nguồn phát hành tăng vốn điều lệ 2016.

6.2. Khảo sát, đánh giá, nghiên cứu để lựa chọn và quyết định đầu tư vào một hoặc vài dự án trong danh mục các Dự án Công ty cổ phần Licogi 13 đang nghiên cứu và chuẩn bị đầu tư phù hợp với ngành nghề và định hướng phát triển, năng lực quản lý và khả năng thu xếp tài chính của Công ty bằng các hình thức linh hoạt bao gồm: Nhà máy chế biến gỗ MDF, các Khu đô thị và Khu công nghiệp tại 2 tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình,… Sau khi hoàn thành giai đoạn nghiên cứu đầu tư, tùy thuộc tổng mức đầu tư và phương án tài chính của Dự án, HĐQT sẽ quyết định theo thẩm quyền hoặc xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên bằng văn bản hoặc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.

Điều 7. Thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2016( với tỷ lệ 100%  cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí):

–  Mục đích phát hành: Đáp ứng nhu cầu vốn cho kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016;

–  Nội dung: Phát hành 1.100.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đ/CP với tổng giá trị 11 tỷ đồng để phân phối cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1;

–  Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:

+ Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành:                          11.000.000.000 đồng;

+ Phương án sử dụng vốn chi tiết:

√ Mua cổ phần với tỷ lệ 15% vốn điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư nông nghiệp Sài Gòn – Thành Đạt:                                              3.333.333.333 đồng;

√ Góp vốn theo tỷ lệ sở hữu để thực hiện đầu tư GĐ 1 Dự án Khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng – Lai Nghi(Green Village): 7.500.000.000 đồng;

√ Số tiền còn lại bổ sung vào vốn lưu động.

–  Thời gian thực hiện: Quý II/2016;

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT: chủ động tổ chức thực hiện và chào bán cho các đối tượng khác số cổ phần lẻ, cổ phần cổ đông hiện hữu từ chối mua với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/CP, sửa đổi điều lệ công ty và đăng ký kinh doanh theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành, sử dụng nguồn vốn phát hành cho kế hoạch SXKD và đầu tư đảm bảo hiệu quả. 

Điều 8: Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016( với tỷ lệ 100%  cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí) cụ thể như sau:

Tổng mức thù lao các thành viên HĐQT và BKS = 200.000.000 đồng, chi trả theo từng quý, hạch toán vào chi phí phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 9: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2016 (với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí). ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Mẹ.

Điều 10: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi nội dung trong điều lệ tổ chức

hoạt động của công ty với số vốn điều lệ và số cổ phần lưu hành tương ứng với vốn điều lệ mới, sau khi hoàn thành đợt tăng vốn và tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định( với tỷ lệ 100%  cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí).

Điều 11: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:

Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị quyết này. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 12/4/2016. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết vào phiên họp Đại hội cổ đông thường niên kế tiếp.

 

 Nơi nhận:

Thành viên HĐQT, BKS;

– Các phòng ban,

– Lưu Công ty;

 

T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT

 

Bùi Đình Sơn

 

Trong phần: Đại hội cổ đông thường niên, Quan hệ cổ đông, Tin nội bộ, Tin tức
© 2011 Công ty Cổ phần LICOGI13 Cơ giới hạ tầng (LICOGI13-IMC)
Địa chỉ: Tầng 1 - Đơn nguyên B - Tòa nhà LICOGI 13, phố Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (04) 3553 7572 - Fax: (04) 3553 0194 - Email: info@licogi13imc.com.vn