Công ty Cổ phần LICOGI13-Cơ giới hạ tầng
LICOGI13 Infrastructure Mechanical Construction Joint Stock Company
TRANG CHỦ CÔNG TY TIN TỨC QUAN HỆ CỔ ĐÔNG CÔNG TRÌNH ĐỐI TÁC DIỄN ĐÀN TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

01-04-2015

TỔNG GIÁM ĐỐC THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2014

CỔ ĐÔNG LỚN CỦA CÔNG TY PHÁT BIỂU Ý KIẾN

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 ĐẾN THAM DỰ VÀ PHÁT BIỂU

THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2015-2019 RA MẮT ĐẠI HỘI

HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2015-2019 THAY MẶT CỔ ĐÔNG TẶNG HOA VÀ CẢM ƠN CÁC THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2010-2014

Trong phần: Đại hội cổ đông thường niên, Quan hệ cổ đông, Thông tin cổ đông, Tin nội bộ, Tin tức
© 2011 Công ty Cổ phần LICOGI13 Cơ giới hạ tầng (LICOGI13-IMC)
Địa chỉ: Tầng 1 - Đơn nguyên B - Tòa nhà LICOGI 13, phố Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (04) 3553 7572 - Fax: (04) 3553 0194 - Email: info@licogi13imc.com.vn