Công ty Cổ phần LICOGI13-Cơ giới hạ tầng
LICOGI13 Infrastructure Mechanical Construction Joint Stock Company
TRANG CHỦ CÔNG TY TIN TỨC QUAN HỆ CỔ ĐÔNG CÔNG TRÌNH ĐỐI TÁC DIỄN ĐÀN TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

01-04-2015

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

CƠ GIỚI HẠ TẦNG

——————

Số:  43 /NQ/LICOGI13-IMC/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

        Hà nội, ngày 31  tháng 03  năm 2015

NGHỊ QUYẾT

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

 CƠ GIỚI HẠ TẦNG

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 13 – Cơ giới Hạ tầng;

– Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2015 của Công ty Cổ phần LICOGI 13 – Cơ giới Hạ tầng ngày 31/3/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2014; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chương trình mục tiêu năm 2015 (Với tỷ lệ 100%  cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí), cụ thể như sau:

1.Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2014 đã được kiểm toán:

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2014:

– Giá trị sản lượng:        241.100.000.000 đồng, đạt 117,6 % so với kế hoạch.

– Doanh thu :                  240.653.293.000 đồng, đạt 133,7% so với kế hoạch.

– Lợi nhuận trước  thuế:      4.552.492.000 đồng, đạt 63,0 % so với kế hoạch.

1.2 Phân phối lợi nhuận 2014:

+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển (5%)                    =   176.990.000 đ.

+ Quỹ dự phòng tài chính (5%)                                =   176.990.000 đ.

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)                            =   176.990.000 đ.

+ Quĩ HĐQT (3%)                                                       =   106.194.000 đ.

+ Cổ tức chia cổ đông 10% /mệnh giá cổ phần      = 2.200.000.000 đ.

+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối            lũy kế đến hết năm 2014= 1.742.066.000đ

2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015:

+ Giá trị sản lượng:                                      140.000.000.000 đồng;

+ Doanh thu:                                                 120.000.000.000 đồng;

+ Lợi nhuận trước thuế:                              3.600.000.000 đồng;

+ Lợi nhuận phân chia cho cổ đông :        2.200.000.000 đồng; tỷ lệ cổ tức 10%.

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức năm 2014 (Với tỷ lệ 100%  cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí):

+ Lợi nhuận để phân phối cho cổ đông: 2.200.000.000 đồng;

+ Cổ tức: 10%/mệnh giá cổ phần;

+ Phương thức chi trả: 10% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản;

+ Thời gian chốt quyền và chi trả: Ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện trong quý II năm 2015.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014 (với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí).

 Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán. (với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí).

Điều 5: Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015( với tỷ lệ 100%  cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí) cụ thể như sau:

Tổng mức thù lao các thành viên HĐQT và BKS = 200.000.000 đồng

Điều 6: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2015 (với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí). ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Mẹ.

Điều 7: Thông qua đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2010-2014 (với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí).

Thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGĐ và các cán bộ quản lý trong bộ máy điều hành Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2014 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ với tổng số tiền là 360.000.000 đồng (tương đương 2% tổng LNST các năm 2010-2014). Giao cho HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2019 sử dụng lợi nhuận còn lại chưa phân phối để thực hiện trên cơ sở đề xuất về mức thưởng của Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2010 -2014 đối với các thành viên HĐQT và BKS; và đề xuất của Tổng giám đốc đối với thành viên Ban TGĐ và các cán bộ quản lý trong bộ máy điều hành Công ty.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 và một số quy định mới của pháp luật theo Phụ lục đính kèm (với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí). ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT ký Điều lệ sửa đổi và thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật có liên quan đến việc thay đổi Điều lệ Công ty.

 Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2019(với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí)  gồm các ông sau (thứ tự được xếp theo vần a, b, c):

  1. Ông: Đỗ Thanh Hà
  2. Ông: Đỗ Việt Hùng
  3. Ông: Nguyễn Văn Ngọc
  4. Ông: Bùi Đình Sơn
  5. Ông: Lê Xuân Thành

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2019 (với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí) gồm các ông/bà sau (thứ tự được xếp theo vần a, b, c):

  1.  Ông: Nguyễn Ngọc Sơn Phú
  2.  Ông: Nguyễn Quốc Thi
  3.  Bà: Lại Thị Thơ

Điều 11: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:

Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị quyết này. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 31/3/2015. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết vào phiên họp Đại hội cổ đông thường niên kế tiếp.

                                                                                               T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH

                                                                          CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:- Thành viên HĐQT, BKS;

– Các phòng ban,

– Lưu Công ty;

 

 

 

Bùi Đình Sơn

Trong phần: Báo cáo thường niên, Cổ tức, Đại hội cổ đông thường niên, Quan hệ cổ đông, Thông tin cổ đông, Thông tin cổ phiếu, Tin nội bộ, Tin tức, Trợ giúp cổ đông
© 2011 Công ty Cổ phần LICOGI13 Cơ giới hạ tầng (LICOGI13-IMC)
Địa chỉ: Tầng 1 - Đơn nguyên B - Tòa nhà LICOGI 13, phố Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (04) 3553 7572 - Fax: (04) 3553 0194 - Email: info@licogi13imc.com.vn