Công ty Cổ phần LICOGI13-Cơ giới hạ tầng
LICOGI13 Infrastructure Mechanical Construction Joint Stock Company
TRANG CHỦ CÔNG TY TIN TỨC QUAN HỆ CỔ ĐÔNG CÔNG TRÌNH ĐỐI TÁC DIỄN ĐÀN TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

01-04-2012

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 – CƠ GIỚI HẠ TẦNG

Hôm nay, vào hồi 13h20 ngày 27/3/2012, tại phòng họp Công ty Cổ phần LICOGI 13, Công ty cổ phần LICOGI 13 – Cơ giới hạ tầng đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2012.

I.THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1.Khách mời:

Ông: Vũ Tuấn Đương – Phó Tổng GĐ Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng LICOGI, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 13;

2. Cổ đông và đại diện uỷ quyền của cổ đông: 44 cổ đông.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Căn cứ vào Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội:

– Tổng số cổ đông được mời họp là 44 cổ đông nắm giữ 1.500.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần phát hành.
– Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 27 cổ đông, đại diện cho 1.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần phát hành.
– Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ Quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần LICOGI 13 – Cơ giới hạ tầng ngày 27 tháng 3 năm 2012 đủ điều kiện để tiến hành chương trình Đại hội.

III. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Bầu đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu:

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch, Đoàn thư kí, Ban kiểm phiếu, cụ thể:

Đoàn chủ tịch gồm :
+ Ông: Bùi Đình Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty
+ Ông: Đỗ Việt Hùng – Uỷ viên
+ Bà: Đinh Thị Kim Anh – Uỷ viên

Đoàn chủ tịch cử Ông Bùi Đình Sơn làm Chủ tịch đoàn.

Ban thư ký gồm:
+ Ông: Hoàng Cảnh Toàn – Trưởng ban
+ Bà: Vũ Ngọc Thuỷ – Ủy viên

Ban kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề thông qua Đại hội gồm:

+ Ông: Nguyễn Huy Hưng – Trưởng ban
+ Bà: Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Ủy viên
+ Bà: Nguyễn Thị Cảnh Hoa – Uỷ viên

2. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội do Ban tổ chức Đại hội trình bày.

3. Nội dung làm việc của Đại hội:

3.1 Đại hội đã được nghe HĐQT báo cáo các nội dung sau:

3.1.1 Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2011, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và nhu cầu về vốn và Biện pháp tổ chức thực hiện trong năm 2012.

a/ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2011.
b/ Kết quả thực hiện chỉ tiêu tài chính, phân chia lợi nhuận 2011:
Kết quả đầu tư :
Trong năm 2011, Công ty đã đầu tư bổ sung thêm một số thiết bị chủ lực như: 01 máy đào bánh lốp DAEWOO SOLAR 210W 1,7 tỷ; 03 xe ô tô tải Trung Quốc HOWO (màu trắng) 3,2 tỷ; 01 xe lu Liugong CLG 614 là 730 triệu; 01 máy ủi Komatsu D31PX -21 là 840 triệu; 01 xe Ô tô bán tải Mitsubishi Triton là 625 triệu; 01 máy ủi Komatsu D61PX-15 là 1,33 tỷ; 01 Ô tô tải HYUNDAI Porter II 310 triệu; 01 máy đào bánh xích Hitachi ZX 200LC-3 là 1,7 tỷ; 01 máy lu rung SAKAI SV 510D-II 1,48 tỷ; 01 máy đào BOMAG 980 triệu ; với tổng giá trị là: 12.975 tỷ đồng
c/ Đại hội đã được nghe Hội đồng quản trị báo cáo công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành, các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong năm 2011
d/ Kế hoạch SXKD, đầu tư và nhu cầu về vốn năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau:
+/Các Công trình, Dự án dự kiến được thi công, triển khai trong năm bao gồm:

Đại Hội ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Dự án, kế hoạch đầu tư đảm bảo hiệu quả phù hợp với diễn biến thị trường; cho phép công ty triển khai kế hoạch đầu tư và ủy quyền cho HĐQT lập phương án tăng vốn điều lệ vào thời điểm phù hợp và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
e/ Đại hội đã được nghe Hội đồng quản trị nêu định hướng phát triển của Công ty và biện pháp tổ chức thực hiện trong năm 2012

3.1.2 Đại hội đã được nghe Báo cáo tài chính của Hội đồng quản trị, nội dung được đề cập gồm: Phân tích một số chỉ tiêu tài chính quan trọng trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Phương án trích lập các quỹ và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2011 đồng thời ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.

3.1.3 Thông qua chương trình trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011

3.1.4 Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2012.
Tổng mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS = 2% x Lợi nhuận sau thuế TNDN.
3.1.5 Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012
Đại hội cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Mẹ.
3.1.6 Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội về Phương án mượn tài sản cá nhân để làm tài sản đảm bảo và mức phí mượn tài sản cho các quan hệ tín dụng.
Sau khi được thành lập, để đảm bảo doanh thu theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng cần phải có tài sản đảm bảo trước khi mở hạn mức tín dụng. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho Công ty mới thành lập và từng bước tạo niềm tin, một số lãnh đạo đã mang tài sản riêng cho Công ty mượn để thế chấp tại tổ chức tín dụng cụ thể như:
TT
Tên tài sản
Giá trị tài sản do Ngân hàng định giá
Mức phí
1
Căn hộ 1202A, diện tích 130m2 của Ông Bùi Đình Sơn và Căn hộ A90-3 diện tích 86m2 của Ông Đỗ Việt Hùng; Căn hộ P516, diện tích 65m2 của Ông Nguyễn Quốc Thành
9.615.000.000
1,5%/năm/tổng giá trị tài sản định giá (tính từ thời điểm thế chấp tại ngân hàng)
Thời hạn mượn tài sản: từ tháng 7 năm 2010 đến khi Công ty có tài sản đảm bảo khác thay thế.
3.2. Đại hội đã được nghe Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011.
3.3 Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu, tham luận, thảo luận tại Đại hội:
Tại Đại hội các cổ đông đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào định hướng, mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.
+ Ông Vũ Tuấn Đương phát biểu ý kiến:
– Đánh giá sự nỗ lực của Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 tuy nhiên một số chỉ tiêu cơ bản đặt ra cũng chưa hoàn thành so với kế hoạch vì trong điều kiện nền kinh tế khó khăn.
– Định hướng:
Cơ giới hạ tầng là lĩnh vực ổn định và phát triển, tuy nhiên công ty hiện nay chưa phát triển tương xứng cần phải có biện pháp mở rộng quy mô hơn nữa.
+ Đảm bảo an toàn chất lượng, uy tín và có vị thế trong nước và ngoài nước.
+ Một số chỉ tiêu quy mô sản xuất chưa tốt.
+ Các Công ty trong hệ thống LICOGI13 phải liên hệ chặt chẽ hỗ trợ lẫn nhau, xây dựng lực lượng nòng cốt để phát triển dài hạn.
+ Tiết kiệm chi phí trong công tác quản lý cũng như trong công tác sản xuất kinh doanh.
+ Điều chỉnh Doanh thu năm 2012 là 110 tỷ đồng.
+ Các ý kiến khác tham gia tại Đại hội đều tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:
+ Đánh giá cao kết quả sản xuất kinh của Công ty trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn.
+ Năm 2012 tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí để nâng cao giá trị doanh nghiệp.
+ Tập trung đầu tư, áp dụng vào công nghệ khoa học mới để mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.
+ Tập trung đầu tư máy móc thiết bị
Sau khi nghe các ý kiến đóng góp tại đại hội, Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến đóng góp và trả lời tại Đại hội.
3.4 Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung với kết quả cụ thể như sau:

TT
Nội dung biểu quyết
Đồng ý
Tỷ lệ/số phiếu phát ra (%)
Không đồng ý
Tỷ lệ/số phiếu phát ra (%)
Ý kiến khác

Tỷ lệ/số phiếu phát ra (%)
1
Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011; Kế hoạch SXKD, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2012. Đại HĐ cổ đông giao cho HĐQT thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2012.

Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2012 là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 13- Cơ giới hạ tầng.

Biên bản gồm 06 trang, đã được Thư ký đọc trước Đại hội và được các cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết nhất trí.

Cuộc họp Đại hội cổ đông kết thúc vào 17h00 cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ
CHỦ TỊCH ĐOÀN

Hoàng Cảnh Toàn
Bùi Đình Sơn

Link download: Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 (file Word)

Trong phần: Đại hội cổ đông thường niên, Quan hệ cổ đông
© 2011 Công ty Cổ phần LICOGI13 Cơ giới hạ tầng (LICOGI13-IMC)
Địa chỉ: Tầng 1 - Đơn nguyên B - Tòa nhà LICOGI 13, phố Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (04) 3553 7572 - Fax: (04) 3553 0194 - Email: info@licogi13imc.com.vn