Công ty Cổ phần LICOGI13-Cơ giới hạ tầng
LICOGI13 Infrastructure Mechanical Construction Joint Stock Company
TRANG CHỦ CÔNG TY TIN TỨC QUAN HỆ CỔ ĐÔNG CÔNG TRÌNH ĐỐI TÁC DIỄN ĐÀN TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

(06/04/2016) Kính gửi Quý cổ đông của Công ty Cổ phần LICOGI13-Cơ giới Hạ tầng ! Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 xin kính gửi các quý cổ đông tài liệu Đại hội (các file đính … Continue reading

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2014

(06/08/2015) THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ “Về việc: Chi trả cổ tức năm 2014”                   Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần LICOGI13 – Cơ giới Hạ tầng           Căn cứ Nghị quyết số: 43/NQ/LICOGI13-IMC/ĐHĐCĐ ngày … Continue reading

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

(01/04/2015) CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 CƠ GIỚI HẠ TẦNG —————— Số:  43 /NQ/LICOGI13-IMC/ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———-o0o———-         Hà nội, ngày 31  tháng 03  năm 2015 … Continue reading

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

(23/03/2015) Kính gửi Quý cổ đông của Công ty Cổ phần LICOGI13-Cơ giới Hạ tầng ! Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015 xin kính gửi các quý cổ đông tài liệu Đại hội (các file đính kèm) … Continue reading

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2015

(21/03/2015) THÔNG BÁO V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông 2015 và thủ tục đề cử, ứng cử làm ứng viên HĐQT, BKS  nhiệm kỳ 2015 – 2019. Kính gửi Quí cổ đông của công ty cổ phần LICOGI13-Cơ giới Hạ … Continue reading

Thông báo chi trả cổ tức

(22/08/2014) THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ “Về việc: Chi trả cổ tức năm 2013” Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần LICOGI13 – Cơ giới Hạ tầng Căn cứ Nghị quyết số: 52/NQ/LICOGI13-IMC/ĐHĐCĐ ngày 27 tháng … Continue reading

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014

(02/04/2014) CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 CƠ GIỚI HẠ TẦNG —————— Số: 52 /NQ/LICOGI 13-IMC/ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———-o0o———-         Hà nội, ngày 27  tháng 03  năm … Continue reading

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

(27/03/2014)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

(02/04/2013) CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 CƠ GIỚI HẠ TẦNG —————— Số: 37 /NQ/LICOGI 13-IMC/ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———-o0o———-        Hà nội, ngày 29  tháng 03  năm … Continue reading

Thông báo về việc: Thay đổi chức danh và Hạng doanh nghiệp

(05/10/2011) Ngày 05 tháng 07 năm 2011, công ty cổ phần LICOGI 13 – Cơ giới Hạ tầng được Hội đồng quản trị công nhận là Doanh nghiệp hạng 2 và Sở lao động Thương binh & Xã hội chấp thuận. Continue reading
© 2011 Công ty Cổ phần LICOGI13 Cơ giới hạ tầng (LICOGI13-IMC)
Địa chỉ: Tầng 1 - Đơn nguyên B - Tòa nhà LICOGI 13, phố Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (04) 3553 7572 - Fax: (04) 3553 0194 - Email: info@licogi13imc.com.vn