Công ty Cổ phần LICOGI13-Cơ giới hạ tầng
LICOGI13 Infrastructure Mechanical Construction Joint Stock Company
TRANG CHỦ CÔNG TY TIN TỨC QUAN HỆ CỔ ĐÔNG CÔNG TRÌNH ĐỐI TÁC DIỄN ĐÀN TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015

(31/05/2016) CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – CƠ GIỚI HẠ TẦNG Địa chỉ: Tầng 1- Đơn nguyên B – Tòa nhà LICOGI13 – Đường                  Khuất Duy Tiến – Phường Nhân Chính Quận Thanh Xuân … Continue reading

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

(06/04/2016) Kính gửi Quý cổ đông của Công ty Cổ phần LICOGI13-Cơ giới Hạ tầng ! Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 xin kính gửi các quý cổ đông tài liệu Đại hội (các file đính … Continue reading

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2014

(06/08/2015) THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ “Về việc: Chi trả cổ tức năm 2014”                   Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần LICOGI13 – Cơ giới Hạ tầng           Căn cứ Nghị quyết số: 43/NQ/LICOGI13-IMC/ĐHĐCĐ ngày … Continue reading

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

(01/04/2015) CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 CƠ GIỚI HẠ TẦNG —————— Số:  43 /NQ/LICOGI13-IMC/ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———-o0o———-         Hà nội, ngày 31  tháng 03  năm 2015 … Continue reading

Thông báo chi trả cổ tức

(22/08/2014) THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ “Về việc: Chi trả cổ tức năm 2013” Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần LICOGI13 – Cơ giới Hạ tầng Căn cứ Nghị quyết số: 52/NQ/LICOGI13-IMC/ĐHĐCĐ ngày 27 tháng … Continue reading

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014

(02/04/2014) CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 CƠ GIỚI HẠ TẦNG —————— Số: 52 /NQ/LICOGI 13-IMC/ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———-o0o———-         Hà nội, ngày 27  tháng 03  năm … Continue reading

Thông báo về việc: Chi trả cổ tức năm 2011

(20/03/2012) Thông báo số 57/TB-LICOGI13-IMC-HĐQT ngày 17/03/2012 của HĐQT Công ty cổ phần LICOGI13 – Cơ giới hạ tầng về việc: Chi trả cổ tức năm 2011 Continue reading
© 2011 Công ty Cổ phần LICOGI13 Cơ giới hạ tầng (LICOGI13-IMC)
Địa chỉ: Tầng 1 - Đơn nguyên B - Tòa nhà LICOGI 13, phố Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (04) 3553 7572 - Fax: (04) 3553 0194 - Email: info@licogi13imc.com.vn