Công ty Cổ phần LICOGI13-Cơ giới hạ tầng
LICOGI13 Infrastructure Mechanical Construction Joint Stock Company
TRANG CHỦ CÔNG TY TIN TỨC QUAN HỆ CỔ ĐÔNG CÔNG TRÌNH ĐỐI TÁC DIỄN ĐÀN TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015

(31/05/2016) CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – CƠ GIỚI HẠ TẦNG Địa chỉ: Tầng 1- Đơn nguyên B – Tòa nhà LICOGI13 – Đường                  Khuất Duy Tiến – Phường Nhân Chính Quận Thanh Xuân … Continue reading

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

(12/04/2016) CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 CƠ GIỚI HẠ TẦNG —————— Số:  …. /NQ/LICOGI13-IMC/ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———-o0o———-                  Hà nội, ngày 12  tháng 04  năm 2016 … Continue reading

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

(12/04/2016)                      

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

(06/04/2016) Kính gửi Quý cổ đông của Công ty Cổ phần LICOGI13-Cơ giới Hạ tầng ! Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 xin kính gửi các quý cổ đông tài liệu Đại hội (các file đính … Continue reading

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016

(02/04/2016) THÔNG BÁO V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông 2016. Kính gửi Quí cổ đông của công ty cổ phần LICOGI13-Cơ giới Hạ tầng ! HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI 13 – Cơ giới Hạ tầng xin trân trọng … Continue reading

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2014

(06/08/2015) THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ “Về việc: Chi trả cổ tức năm 2014”                   Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần LICOGI13 – Cơ giới Hạ tầng           Căn cứ Nghị quyết số: 43/NQ/LICOGI13-IMC/ĐHĐCĐ ngày … Continue reading

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

(01/04/2015) TỔNG GIÁM ĐỐC THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2014 CỔ ĐÔNG LỚN CỦA CÔNG TY PHÁT BIỂU Ý KIẾN CHỦ TỊCH … Continue reading

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

(01/04/2015) CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 CƠ GIỚI HẠ TẦNG —————— Số:  43 /NQ/LICOGI13-IMC/ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———-o0o———-         Hà nội, ngày 31  tháng 03  năm 2015 … Continue reading

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

(23/03/2015) Kính gửi Quý cổ đông của Công ty Cổ phần LICOGI13-Cơ giới Hạ tầng ! Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015 xin kính gửi các quý cổ đông tài liệu Đại hội (các file đính kèm) … Continue reading

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2015

(21/03/2015) THÔNG BÁO V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông 2015 và thủ tục đề cử, ứng cử làm ứng viên HĐQT, BKS  nhiệm kỳ 2015 – 2019. Kính gửi Quí cổ đông của công ty cổ phần LICOGI13-Cơ giới Hạ … Continue reading
© 2011 Công ty Cổ phần LICOGI13 Cơ giới hạ tầng (LICOGI13-IMC)
Địa chỉ: Tầng 1 - Đơn nguyên B - Tòa nhà LICOGI 13, phố Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (04) 3553 7572 - Fax: (04) 3553 0194 - Email: info@licogi13imc.com.vn